Obchodné Podmienky

Obchodné Podmienky

Výber možností dopravy tovaru a prehľad sadzieb poštovného nájdete pri vyplňovaní objednávky tu:

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na www.skutermanet.sk

Prevádzkovateľom (predávajúcim) e-shopu je Miloš Ďaďo,s miestom podnikania Palúčanská 636, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:46331441, DIČ: 1049829627 zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra:560-1 6478. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je:tatran22@centrum.sk

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Spôsob objednávania
Vybrané diely môžete objednávať on-line priamo na mojich stránkach. Popis v časti „Ako nakupovať“  Vám uľahčí prvé kroky v mojom obchode.
Pokiaľ by z nejakého dôvodu nefungovalo priame objednávanie spôsobom vkladania do košíka, môžete zaslať objednávku aj e-mailom na moju adresu tatran22@centrum.sk
Na mojom kontaktnom telefónnom čísle Vám rád odpoviem  na Vaše otázky.

Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená v okamihu akceptácie objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúcemu zasiela potvrdenie zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Od momentu akceptácie objednávky sú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vo veci nákupu a predaja tovarov upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Objednávka je výberom konkrétnych tovarov kupujúcim z ponuky predávajúceho prezentovanej na e-shope vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára kupujúcim a potvrdením tohto výberu jeho zaslaním predávajúcemu prostredníctvom e-shopu. Objednávka sa pokladá za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K zaslaniu výberu dochádza kliknutím na tlačidlo s označením „odoslať objednávku“ po vyplnení objednávkového formulára.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho mailom a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, potvrdí to mailom, ktorý sa považuje za záväzný.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • meno kupujúceho,
 • poštovú adresu pre doručenie tovaru,
 • telefónne číslo a email kupujúceho,
 • počet kusov každej položky tovaru,
 • spôsob úhrady za tovar
 • spôsob dodania, resp. prevzatia tovaru.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti).

Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3. Platobné podmienky a forma úhrady.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci ponúka kupujúcemu niekoľko foriem úhrady kúpnej ceny objednaného tovaru, ktoré si môže kupujúci zvoliť pred zaslaním objednávky:

 • dobierka
 • bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho 2920522951/0200, IBAN: SK 4002000000002920522951,SWIFT:SUBASKBX (uviesť v poznámke na objednávacom formuláry slovom “ bankový prevod“)
 • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí.

Ak kupujúci zaplatí za tovar vo forme dobierky, uhradí celú kúpnu cenu tovaru a náklady na jeho dodanie pri prevzatí tovaru od doručovateľa, tomuto doručovateľovi.

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť celú kúpnu cenu tovaru a náklady na jeho dodanie do 4 dní odo dňa zaslania a potvrdenia objednávky.

Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v mieste podnikania predávajúceho pri osobnom prevzatí tovaru.

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v ods. 4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

4. Dodacie podmienky a doručenie tovaru

Dodacie podmienky
Tovar zvyčajne zasielam poštou,alebo kurierskou službou GLS  v deň objednania,alebo nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky (pri dodaní dobierkou) alebo nasledujúci deň po obdržaní platby (pri úhrade na účet). Dodacia doba je závislá od spôsobu doručenia (1. trieda alebo obyčajne) a trvá niekoľko dní v závislosti od krajiny kam tovar zasielame.
Pri osobnom odbere a platbe vopred na účet, je po predchádzajúcej telefonickej dohode možné vyzdvihnúť si tovar počas pracovnej doby priamo na našej pobočke.Pracovná doba je pondelok až piatok 08-16 hod.

Platobné podmienky  

Dodacie podmienky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim). V prípade, že objednaný tovar nebude dostupný, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný, podobný tovar. V tom prípade si však vyžiada súhlas od kupujúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore, vopred na účet, alebo na dobierku.

Na Slovensko a do Českej republiky zasielam tovar na dobierku Slovenskou poštou,alebo kuriérskou službou GLS.Pri ľahších dieloch t.j. balíkoch s nízkou hmotnosťou zasielam listovou dobierkou Slovenskou poštou s nižšou sumou poštovného.Balíky s hmotnosťou nad 5kg a plexištíty zasielam kuriérskou službou GLS.Pri objednávkach do zahraničia okrem Českej republiky a Maďarska nie je možná služba dobierka a  platba za objednaný tovar je predom na môj účet.Pri zásielkách Slovenskou poštou do Českej Republiky platia zákazníci úhradu dobierky priamo na svojej pošte v Českých korunách po prerátaní aktuálneho kurzu EUR/Kč pracovníkom pošty. Pri zásielkách kuriérskou službou GLS do Českej Republiky platia zákazníci úhradu dobierky v Českých korunách v dobierkovej sume v Kč  uvedenej na balíku.

Číslo účtu pre zásielky do zahraničia:
BIC/SWIFT:SUBASKBX
Číslo účtu:2920522951/0200
IBAN:SK4002000000002920522951
Názov banky:VÚB /Všeobecná úverová banka/
Adresa banky:

VÚB banka, pobočka Tvrdošín
Trojičné námestie 191
02744 Tvrdošín
 
Poštovné
Výber možností dopravy tovaru a prehľad sadzieb poštovného nájdete pri vyplňovaní objednávky tu:

Balné
Balné neúčtujem!

Ostatné občianskoprávne vzťahy,ich vznik i nároky vznikajúce z právnych úkonov účastníkov,alebo iných skutočností,s ktorými zákon vznik týchto vzťahov spája,sa riadia ustanoveniami platného Občianskeho a Obchodného zákona na území Slovenskej Republiky.Príslušným súdom na konania plynúce z týchto vzťahov je všeobecný súd predávajúceho /zhotoviteľa/.

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore,alebo na dobierku. Predávajúci realizuje dopravu tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou GLS do troch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.V prípade,ak bude tovar doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na miesto určené v kúpnej zmluve,kupujúci je povinný prevziať tovar osobne a podpísať potvrdenie o prevzatí dobierky alebo protokol o doručení a odovzdaní tovaru doručovateľovi,alebo iný obdobný dokument vyjadrujúci tieto skutočnosti.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve) a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci pri prevzatí tovaru svojím podpisom protokolu o doručení a odovzdaní tovaru potvrdzuje prevzatie objednaného tovaru.

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok.

Zodpovednosť predávajúceho za chybovosť tovaru sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ďalších právnych predpisov.Tejto zodpovednosti sa predávajúci zbaví,ak si kupujúci neuplatní závady bez zbytočného odkladu po tom, ako mohol tieto závady zistiť.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov.Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 • osobne u predávajúceho predložením tovaru,dokladu o kúpe a originálom záručného listu.
 • odoslaním tovaru spolu s dokladom o kúpe a originálom záručného listu na adresu:Palúčanská 636,Liptovský Mikuláš,03101. Nie na dobierku!

K reklamovanému tovaru podrobne uvedie popis závady v prílohe č.2 a spôsob akým sa vada navonok prejavuje.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ak kupujúci tovar reklamoval v mieste podnikania predávajúceho. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Predávajúci zabezpečuje odborné posúdenie každej reklamácie tovaru, ku ktorej došlo do 12tich mesiacov od kúpy tovaru, ibaže by ju sám predávajúci uznal bez potreby odborného posúdenia. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi.

Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 3 € za každý deň uskladnenia počnúc prvým dňom, ktorý nasleduje po márnom uplynutí lehoty v písomnej výzve adresovanej kupujúcemu na prevzatie tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie výrobcovi konkrétneho tovaru. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky do doby expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Avšak v prípade, že kupujúci stornuje objednaný tovar, alebo odmietne prevziať objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace so stornom objednávky a úhradou už realizovanej dopravy.

Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy  do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota je zachovaná, ak kupujúci v posledný deň tejto lehoty zašle odstúpenie od zmluvy adresované predávajúcemu na poštovú prepravu.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Podoba nevyplneného formulára určeného na odstúpenie od zmluvy je prílohou č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať predávajúcemu aj tovar alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy pred začatím plynutia lehoty kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred zaplatením kúpnej ceny tovaru. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť:

 • v prípade ak kupujúci neuhradí cenu objednaných tovarov a ich doručenia ani do 5 dní odo dňa ich objednania a kupujúci zvolil v objednávke formu platby prevodom na účet, alebo
 • ak kupujúci zvolil v objednávke formu platby a prevzatia tovaru osobný odber a kupujúci si od predávajúceho objednaný tovar neprevezme v dohodnutý deň a hodinu alebo ani do 7 dní odo dňa objednávky.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho zašle predávajúci kupujúcemu odstúpenie od zmluvy na jeho email, ktorý uviedol v objednávke.

7.  Ochrana osobných údajov 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávok potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.skutermanet.sk  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Prevádzkovateľ poskytne získané osobné údaje zákazníka obmedzene a v nevyhnutnej miere prepravnej službe – externému dopravcovi za účelom dodania, doručenia tovaru, zásielky a účtovníckej firme faktúry za účelom ich spracovania v účtovníctve podľa osobitných zákonov (napr. zákona o účtovníctve), s čím vyjadruje súhlas dotknutá osoba  zákazník –  klient v rámci súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

8.Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladajú predávajúci a kupujúci.

Kupujúci:

 • je povinný prevziať objednaný tovar,
 • je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak tak bolo dohodnuté v kúpnej zmluve
 • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,
 • má ďalšie práva a povinnosti v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a platných právnych predpisov (odstúpenie od zmluvy, rýchle a zákonné vybavenie reklamácie, atď.)

Predávajúci:

 • je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve, v dohodnutom termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovávanie a ochranu.
 • je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru,
 • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar, –
 • je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, a to napríklad kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“,
 • je povinný pri predaji informovať kupujúceho o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

9.Záverečné ustanovenia

V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi.

Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú zo všeobecných obchodných podmienok, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

Všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok sú zverejnené na internetovej stránke http://skutermanet.sk/.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky boli doručené kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky do emailovej schránky kupujúceho.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č.40/1964 Zb., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z. a ďalších právnych predpisov.